Cookies

Accesibilidade WEB

A nosa páxina WEB adquiríu o compromiso de garantir a accesibilidade dos seus contidos aos/ás ciudadáns/dás en cumprimento do disposto pola Lei de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, respectando así mesmo as pautas proporcionadas pola WAI (Web Accesibility Initiative), organismo creado polo W3C (World Wide Web Consortium) para informar, investigar e fomentar o traballo en accesibilidade WEB.

A WAI establece tres niveis de accesibilidade: "A", dobre "A" e triplo "A”. Cada un destes niveis require o cumprimento dunhas determinadas pautas ou principios.

Na actualidade, a nosa páxina acadou o nivel dobre “A” de accesibilidade nos seus contidos. A comprobación realizouse co programa TAW (Test de Accesibilidade Web) das páxinas da WEB.

Logros:

  • Estrutura da páxina: diseñouse co formato común para as páxinas de contidos, zona de cabeceira e zona de pé de páxina, facilitando así a familiarización coa presentación da información e a navegación a través dunha estrutura clara e ordenada.
  • Accesibilidade nos contidos textuales: todas as plantillas onde se recollen os contidos da WEB foron creadas baixo os criterios de accesibilidade da WAI.
  • Imáxenes: estableceuse un nivel de contraste suficiente entre o fondo e as imaxes, a través da utilización das combinacións de color adecuadas. Incorporáronse textos alternativos ás imaxes, para que os lectores de pantalla permitan a quenes os utilizan interpretar ditas imaxes (esta funcionalidade é igualmente útil para aquelas persoas que teñan deshabilitada do seu navegador a visualización de imaxes).
  • Atallos do teclado: habilitáronse unhas combinacións especiais de teclas a modo de atallos de teclado, para que quenes utilicen o teclado como medio de navegación fáganno máis rápidamente.
  • Identificación de idioma: nas páxinas e documentos inseridos que procede, identifícase o idioma.
  • Código Javascript: as páxinas que conteñen código Javascript foron creadas segundo as pautas de accesibilidade, para lograr a súa correcta visualización.
  • Táboas: incorporouse a todas as táboas existentes no sitio WEB o código necesario para a súa adecuada interpretación polos navegadores de voz e a súa correcta lectura en líña.
  • Publicación de arquivos PDF accesibles: os PDF que se incorporan á WEB son obxecto de revisión conforme aos estándares de accesibilidade.
  • Cumplimiento dos estándares: este portal desenvolveuse cumprindo os estándares de accesibilidade técnica W3C XHTML 1.0 e CSS3.
      Imprimir