Cookies

Comité Técnico

Creado en outubro de 2004, o Comité Técnico do Barrio é un espazo de encontro, reflexión e participación permanentes entre profesionais que operan nos diferentes recursos que interveñen no Barrio de Teis.

É un órgano informal sen poderes decisionais.

As súas funcións son propositivas e de asesoramento cando lle é requirido. Entre elas, destacan as seguintes:

  • Favorecer o intercambio sistemático de informacións entre os diferentes recursos.
  • Fomentar a colaboración / coparticipación de diferentes recursos nun programa común, evitando eventuais duplicidades e optimizando as intervencións.
  • Establecer protocolos de actuación recoñecidos e formalmente suscritos polas diferentes institucións implicadas.
  • Elaborar e apoiar programas e experiencias comunitarias.
  • Promover a formación profesional permanente, en particular, a formación en intervención comunitaria.

As Entidades e Servizos que actualmente integran este Comité Técnico son:

Puntualmente, e para o tratamento de temas concretos, son convidadas ademáis outras Entidades.

      Imprimir