Comité Técnico

Creado en outubro de 2004, o Comité Técnico do Barrio é un espazo de encontro, reflexión e participación permanentes entre profesionais que operan nos diferentes recursos que interveñen no Barrio de Teis.

É un órgano informal sen poderes decisionais.

As súas funcións son propositivas e de asesoramento cando lle é requirido. Entre elas, destacan as seguintes:

As Entidades e Servizos que actualmente integran este Comité Técnico son:

Puntualmente, e para o tratamento de temas concretos, son convidadas ademáis outras Entidades.Plan Comunitario de Teis
http://www.planteis.org/
http://www.planteis.org/index.php?V_dir=MSC&V_mod=showart&id=163