Cookies

Aviso legal

Condicións xerais de uso do Portal


O acceso e uso deste sitio web e todos os subdominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante chamados Portal) e os servizos ou contidos que a través dela podan obterse, están suxeitos aos termos detallados neste aviso legal, a pesar de que o acceso a algúns dos servizos ou contidos esixe a aceptación dos termos e condicións adicionais. Polo tanto, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da túa conformidade, por favor, non fagas uso do Portal, xa que calquera uso que fagas do mesmo ou de servizos e contidos incluídos no mesmo, implica a aceptación dos termos legais contidos neste texto.

As condicións e os prazos previstos neste aviso legal poden variar, polo que invitámoste a que revises estes termos de novo cando visites o sitio web. Reservamonos o dereito de facer cambios no Portal sen previo aviso, a fin de actualizar, modificar, corrixir, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño.

O contido e os servizos ofertados polo portal son actualizados regularmente. Dado que a actualización da información non é inmediata, suxerímoste que sempre comprobes a validez e precisión da información, servizos e contidos recollidos no Portal.
Non somos responsables de calquera dano que se poidan producir no uso de ferramentas e información contidos nesta páxina.
 

Dereitos de propiedade intelectual

Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, logos, marcas e outros signos distintivos que aparecen nela, pertencen a EDISA ou á nosa Entidade, e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual. Do mesmo xeito,  están protexidos por dereitos de propiedade intelectual correspondentes as  imaxes, etc.

A información dispoñible neste sitio, salvo indicación expresa do contrario, é suscepible de reutilización, sendo autorizada a reprodución total ou parcial, transformación, distribución e comunicación para uso non comercial, suxeita ás seguintes condicións:

• Está prohibida en calquera circunstancia a distorsión do contido da información.
• O/a usuario/a está obrigado/a citar a fonte dos contidos obxecto de reutilización.
• O/a usuario/a está obrigado/a mencionar a data da última actualización dos contidos obxecto de reutilización.

Declaramos o noso respecto polos dereitos de propiedade intelectual de terceiros. Polo que, se consideras que esta web pode estar violando dereitos, pedimos que contactes connosco a través do formulario de consulta.

Enlaces WEB ou hiperenlaces


As/os usuarias/os que pretendan establecer un hiperenlace entre a súa páxina web e esta debe ter en conta o seguinte:

• O establecemento do hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre nós e o propietario da páxina web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por nós de contidos ou servizos. Polo tanto, non se declarará nen se dará a entender que temos expresamente autorizado o hiperenlace, nin que teña supervisado ou asumido de calquera forma os servizos ofertados ou facilitados na web a partires do cal se estableza a hiperligazón.

• Non somos responsables de ningún xeito, nen garantes, da calidade, exactitude, fiabilidade, corrección ou moralidade dos contidos ou servizos que o establecemento da ligazón pode ofertar. O/a usuario/a asume total responsabilidade polas consecuencias, danos ou accións que poden resultar do acceso ao sitio web do hiperenlace.

• A páxina web na que se estableza a hiperligazón non pode conter ningún nome de marca, logotipo, slogan ou outros signos distintivos nosos, excepto aqueles sinais que forman parte do hiperenlace.

• A páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá información con ilegal, contraria á moral e aos bos costumes xeralmente aceptados e a orde pública, nin conterá contidos que violen os dereitos de terceiros.

Frames


Prohíbense  expresamente a realización de "framings” ou uso por outros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos do Portal.

Privacidade

De acordo co Regulamento Europeo 2016/679 do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, comprometémonos ao cumprimento da obrigación de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptaremos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, poñendo todos os medios técnicos ao noso alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que nos facilites, sen prexuízo de que as medidas de seguridade na internet non sexan inexpugnables.

A recollida e tratamento automatizado dos datos persoais ten como finalidade a xestión, prestación, ampliación e mellora dos servizos solicitados en cada momento polo/a usuario/a, o seguimento de consultas expostas polos/ as mesmos/ as e a instalación de  Cookies e conservaranse mentres se manteña o consentimento prestado.

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente e aplicable en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión (“dereito ao esquecemento”),  portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como a revogación do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal RÚA  COUTADAS Nº 59 36207, TEIS- VIGO (PONTEVEDRA) ou ao correo electrónico info@planteis.org. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Reservámonos a facultade de modificar a presente política de privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, anunciaremos os devanditos cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, no caso de que sexa necesario, a túa aceptación dos devanditos cambios.
 

Lei aplicable e Xurisdicción

A lei aplicable en caso de litixio ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal e calquera asunto relacionado cos servizos deste portal, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir en relación coa visita ao sitio ou utilización dos servizos que pode ofrecer, o/a usuario/a de acordo en someterse aos Tribunais de Vigo.  

 

      Imprimir